KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. Şirketimiz nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimizce, sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal ya da finansal gerekler, nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Aşağıda yer alan yasal hususlar hakkında bilgi edinilmesini rica ederiz.

a-Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri:

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) başta olmak üzere her türlü tüketici mevzuatı ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik ve her türlü mevzuat ve diğer mevzuatlar kapsamında, Şirketimiz tarafından ya da Şirketimizin acentesi bulunduğu diğer şirketlerce sunulabilecek her türlü ürün ve/veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlanabilmesi için; bu ürün ve/veya hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen/diğer ürün/hizmetleri sunabilmek; ürün/hizmetler özelinde müşteri ile hukuki/ticari ilişki kurabilmek ve karşılıklı akdettiğimiz sözleşmenin/sözleşmelerin doğrudan ve/veya dolaylı ifası amacıyla; müşteriye hitabeden ürün gruplarının tespit edilmesi, müşteri ihtiyaçlarına göre çalışma/geliştirme yapılması, faaliyet izni kapsamında hizmet sunulması gibi yasalarla belirlenmiş/sınırlanmış amaçlarla kişisel verileriniz Şirketimizce işlenebilmektedir.

b-Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar:

Kişisel Veriler, Veri Gönderen tarafından Veri Alan’a, belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılmaktadır. Kişisel Veriler’in, anılan amaç dışında herhangi bir şekilde işlenmesi Veri Alan’ın söz konusu işlemeye yönelik veri sahibine ilgili mevzuat uyarınca uygun bir aydınlatma yapması ve gerekli hallerde açık rıza alması halinde mümkün olacaktır.

Veri Sorumlusu sıfatına haiz Veri Alan, Kişisel Veriler’i belirtilen amaç ve bu amacın ifası için gerekli süre ile sınırlı olarak kendi nezdinde saklayacaktır. Veri Alan, söz konusu amacın ifası için üçüncü kişi konumundaki sağlayıcıların hizmetlerini kullanması halinde Kişisel Verileri üçüncü kişilere aktarabilir. Veri Alan, söz konusu üçüncü kişilerin, bu Sözleşme kapsamında Veri Alan’a aktarılan Kişisel Veriler ile ilgili bu Sözleşme hükümlerine riayet etmesini sağlamayı kabul ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında Veri Alan ya da sağlayıcıları tarafından yurt dışına Kişisel Veri aktarımının gerekli olması halinde Veri Alan, Kişisel Veriler’in yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarımı için Kanun’un aradığı şartların yerine getirilmesinden ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılacak tüm düzenlemelere riayet edilmesinden münhasıran sorumludur.

Veri Alan, Taraflar arasındaki hizmet, danışmanlık, vb. diğer tüm ticari ilişkilere yönelik yürürlükteki sözleşme/sözleşmelerin sona ermesi ile birlikte anılan sözleşme ile ilgili Kişisel Veriler’in kayıtlı bulunduğu her türlü medya ve ortamı Veri Gönderen’e imza karşılığı teslim edecek ve akabinde kendi nezdindeki kayıtları silecek ve yok edecektir. Şu kadar ki Veri Alan, yasal zorunlulukları olması halinde, yasal sorumluluklarının gerektirdiği ölçüde ve Veri Sorumlusu sıfatıyla söz konusu Kişisel Verileri saklayabilecektir. Veri Alan’ın, doğrudan Kişisel Veri sahibinden İşleme faaliyetleri için izin aldığı haller saklı olup bu madde kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bu maddede belirtilen durumlardan herhangi birinin varlığı halinde Veri Alan, Veri Gönderen’i bilgilendirecektir.

c-Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Şirketimizce, bayi portalımız, kurumsal web sitemiz, iş birliği ortaklarımız, online işlemler ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, doğrudan siz müşterimizden veya KKB, Risk Merkezi gibi kurumlardan yahut sair resmî kurumlardan yahut doğrudan dolaylı bağlı ortaklıklarından veyahut hakim hissedarından veya hizmet aldığı ya da verdiği gerçek ya da tüzel üçüncü kişilerden edinebilmektedir.

d-KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız:

KVKK gereğince, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

  1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) işlenmişse bilgi talep etme,
  3. c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

  1. d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  2. e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
  3. f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  4. g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bu kapsamdaki haklarınız işbu sözleşmenin tarafınızca imzalandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girecektir.

e-Veri Sahibinin Beyanı:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Şirketiniz tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aşağıda belirttiğim tarihte temin ettiğimi; okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve yukarıda bildirilen tüm hususları bilerek, anlayarak kabul ettiğimi; yukarıdaki hususların uygulanması esnasında Şirketinizin kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla, özgür iradem sonucu bu sözleşmede belirtilen amaç ve nedenlerle, KVKK’da tanımı yapılmış olan ve yukarıda da gerek içeriği gerekse toplanma yeri ve yöntemi belirtilen kişisel verilerimin yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına, KVKK’nda tanımlanan kapsamda işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Veri Sahibinin Adı Soyadı  :

Cep Telefonu Numarası      :

E-Posta Adresi                     :

Tarih                                    :

İmzası                                  :